Mitsubishi Happy FAN

ระยะเวลากิจกรรม:ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2560

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. ลูกค้าปัจจุบันของรถยนต์มิตซูบิชิ (ผู้แนะนำ) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการพิมพ์ MF ตามด้วยทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของตัวเอง เช่น 1กก1234 ส่งมาที่เบอร์ 4712500 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) เพื่อรับรหัสแนะนำ

2. ผู้แนะนำส่งต่อรหัสแนะนำของตัวเองให้กับลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ

3. “ผู้แนะนำ” จะได้รับสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อการแนะนำให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นมิราจ แอททราจ หรือไทรทัน 1 คัน และได้รับสิทธิ์ จับรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อการแนะนำให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ตใหม่ 1 คัน

4. “ผู้ถูกแนะนำ” แจ้งรหัสแนะนำของ “ผู้แนะนำ” กับทางที่ปรึกษาการขาย เมื่อจองและรับมอบรถยนต์

5. “ผู้ถูกแนะนำ” ต้องซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศและได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ) และต้องรับรถยนต์มิตซูบิชิ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จองรถ (ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำได้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกแนะนำ) ขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลเฉพาะ “ผู้แนะนำ” ที่ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการส่งมอบรถยนต์ ไม่เกินวันที่จับรางวัลเท่านั้น

6. “ผู้แนะนำ” จะมีสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัลในเดือนที่ “ผู้ถูกแนะนำ” รับมอบรถยนต์ และมีสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัลใหญ่ โชคชั้นที่ 2 ในเดือนสุดท้ายของกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลโชคต่อที่ 1บัตรของขวัญ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
บริษัทจะรวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนำทุกเดือน เพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล

รางวัลโชคต่อที่ 2แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพ – ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
บริษัทจะรวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนำทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 เพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!