กิจกรรม “ควิกแสบ โชคปุ๊บปั๊บ…ลุ้นรับ iPhone”

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

– ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการได้แก่ บุคคลธรรมดา ที่ซื้อผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ควิกแสบ (Quickzabb) ทั้งชนิดถ้วยและซอง ทุกรสชาติ ที่จำหน่ายในร้าน 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ครบ 30 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมลุ้นรางวัล

– สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้
– ลงทะเบียนฟรีผ่านทาง www.quickzabb.com โดยกรอก QZ แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลักหลังตัว R ท้ายใบเสร็จรับเงิน ของร้าน 7 – Eleven พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
– ส่ง SMS พิมพ์คำว่า QZ แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลักหลังตัว R ท้ายใบเสร็จรับเงิน ของร้าน 7 – Eleven มาที่หมายเลข 4712000 (อัตราค่าบริการ SMS 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ 1 ครั้ง ผู้ร่วมลุ้นรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง)

– สงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จ ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเท่านั้น เมื่อรายการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ผ่านหน้า Microsite จะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน ส่วนการลงทะเบียนผ่านการส่ง SMS เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันจากระบบ โดยผู้ร่วมรายการสามารถส่งรหัสได้เฉพาะเครือข่ายAIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

– ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยใบเสร็จจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ หากกังวลเรื่องใบเสร็จซีดจาง สามารถถ่ายรูป หรือถ่ายเอกสารไว้ควบคู่กับใบเสร็จตัวจริงได้

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 iPhoneX 64 GB สี space grey มูลค่าของรางวัล 40,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 405,000 บาท

รางวัลที่ 2 iPad pro 10.5 นิ้ว 64 GB สี space grey มูลค่าของรางวัล 24,500 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 612,500 บาท

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนผ่านหน้า Microsite/ ที่ใช้ส่ง SMS เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล โดยจะขอตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด (ช่องทางการส่งเอกสารตามที่ผู้โชคดีสะดวก)

3. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนทุกรายการมาแสดง คือ

3.1. กรณีลงทะเบียนผ่าน Microsite (1) ใบเสร็จรับเงิน 7-11ที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นเลขที่ใบเสร็จได้ชัดเจน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล (2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (4) โทรศัพท์หมายเลขเดียวกับเบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียน ร่วมรายการ

3.2. กรณีลงทะเบียนผ่าน Microsite (1) ใบเสร็จรับเงิน 7-11 ที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นเลขที่ใบเสร็จได้ชัดเจน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล (2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (4) SMS ยืนยันผล เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล (5) โทรศัพท์หมายเลขเดียวกับเบอร์ที่ใช้ในการส่ง SMS ร่วมรายการ

3.3 ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด และทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุดของบิดา มารดา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เลขที่ 42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลตามกำหนดหรือไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอรับรางวัล ทางบริษัทถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป แต่หากรายชื่อสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอมอบรางวัลดังกล่าวให้สาธารณะกุศลต่อไป

5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนข้อมูลถูกต้อง และมีหลักฐานมาแสดงถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น และข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

6. สำหรับการจับชิ้นส่วน หากปรากฏชื่อผู้โชคดีท่านใดแล้ว ต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หากปรากฏการจับชื่อผู้โชคดีซ้ำ ผู้โชคดี1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

8. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าการรับรางวัลเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะทันที

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการรับแลกของรางวัล หากทางบริษัทฯมีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม

10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำ ชื่อ- นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดี

11. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล ที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทจัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

12. พนักงานและครอบครัวของบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

13. คำตัดสินของบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

14. ผู้ร่วมรายการถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต้นดังกล่าวทุกประการ

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-431-1786 หรือ www.quickzabb.com