NEWS & UPDATE

สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิตอล

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมของ Hr ในการบริหารงานบุคคล แต่การเลือกใช้โปรแกรมฝ่ายบุคคลนั้น เหนือสิ่งอื่นใดต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร เพราะทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ล้วนแล้วมาจากความเข้าใจในตัวบุคคล

สถิติในปัจจุบันพนักงานมักจะลาออกจากองค์กรที่ทำอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งการหาบุคลากรใหม่ที่มีความเข้าใจในงานก็ถือเป็นอีก 1 ปัญหาของการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในยุคดิจิตอลแบบนี้เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร หลาย ๆ องค์กรจึงเลือกใช้ โปรแกรมงานบุคคล หรือโปรแกรมฝ่ายบุคคล เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อทำงานอย่างมีความสุข พนักงานย่อมมีความรักต่อองค์กรมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคลเอง เมื่อเราเลือกใช้แล้วในทางกลับกันองค์กรต่าง ๆ ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย พร้อมกับสร้างความสุขในการทำงาน โดยการปรับกระบวนการเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในยุคดิจิตอลแบบนี้ ควรมีกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

  1. Digital Mindset หรือการปรับกระบวนคิดแบบดิจิตอลของคนในองค์กรเกี่ยวกับการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นการปรับวิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
  2. Digital Skills หรือการปรับตัวให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลดการใช้กระดาษ และการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ หันมาใช้การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมบริหารงานบุคคล และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. Digital Processes หรือการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นสัด เป็นส่วนมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่จัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บอีกต่อไป โดยจะต้องรวมข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นชุดเดียวกัน และเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีเครื่องมือทางเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ แบบองค์รวมด้วย
  4. Digital Organization หรือการปรับการทำงานภายในองค์กรในสอดคล้องกับยุคดิจิตอล โดยมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว และเชื่อมโยงกันแบบไม่จำกันสถานที่ และเวลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้องค์กรเมื่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลแล้ว ระบบ Hr ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรในสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งควรเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่สามารถลดการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคลทุกช่วงอายุ รวมไปถึงทุกไลฟ์สไตล์ ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่พนักงานจะมีต่อองค์กร เพิ่มพลังใจในการทำงาน ลดปัญหาสุขภาพจิตที่จะทำไปสู่สุขภาพกาย และหมดไฟในการทำงานในที่สุด

หากสนใจเครื่องมือดี ๆ ที่จะเป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลให้เข้ากับยุคดิจิตอลที่มีความหลากหลายในช่วงอายุของบุคลากร M-Connect ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดนโยบายที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 เพื่อทดลองใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลฟรี 3 เดือน แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

Related Post

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้ พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big