CUSTOMER CAMPAIGN

กิจกรรม “ควิกแสบ โชคปุ๊บปั๊บ…ลุ้นรับ iPhone”

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

– ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการได้แก่ บุคคลธรรมดา ที่ซื้อผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ควิกแสบ (Quickzabb) ทั้งชนิดถ้วยและซอง ทุกรสชาติ ที่จำหน่ายในร้าน 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ครบ 30 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมลุ้นรางวัล

– สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้
– ลงทะเบียนฟรีผ่านทาง www.quickzabb.com โดยกรอก QZ แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลักหลังตัว R ท้ายใบเสร็จรับเงิน ของร้าน 7 – Eleven พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
– ส่ง SMS พิมพ์คำว่า QZ แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลักหลังตัว R ท้ายใบเสร็จรับเงิน ของร้าน 7 – Eleven มาที่หมายเลข 4712000 (อัตราค่าบริการ SMS 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ 1 ครั้ง ผู้ร่วมลุ้นรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง)

– สงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จ ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเท่านั้น เมื่อรายการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ผ่านหน้า Microsite จะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน ส่วนการลงทะเบียนผ่านการส่ง SMS เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันจากระบบ โดยผู้ร่วมรายการสามารถส่งรหัสได้เฉพาะเครือข่ายAIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

– ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยใบเสร็จจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ หากกังวลเรื่องใบเสร็จซีดจาง สามารถถ่ายรูป หรือถ่ายเอกสารไว้ควบคู่กับใบเสร็จตัวจริงได้

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 iPhoneX 64 GB สี space grey มูลค่าของรางวัล 40,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 405,000 บาท

รางวัลที่ 2 iPad pro 10.5 นิ้ว 64 GB สี space grey มูลค่าของรางวัล 24,500 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 612,500 บาท

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนผ่านหน้า Microsite/ ที่ใช้ส่ง SMS เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล โดยจะขอตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด (ช่องทางการส่งเอกสารตามที่ผู้โชคดีสะดวก)

3. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนทุกรายการมาแสดง คือ

3.1. กรณีลงทะเบียนผ่าน Microsite (1) ใบเสร็จรับเงิน 7-11ที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นเลขที่ใบเสร็จได้ชัดเจน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล (2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (4) โทรศัพท์หมายเลขเดียวกับเบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียน ร่วมรายการ

3.2. กรณีลงทะเบียนผ่าน Microsite (1) ใบเสร็จรับเงิน 7-11 ที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นเลขที่ใบเสร็จได้ชัดเจน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล (2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (4) SMS ยืนยันผล เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล (5) โทรศัพท์หมายเลขเดียวกับเบอร์ที่ใช้ในการส่ง SMS ร่วมรายการ

3.3 ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด และทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุดของบิดา มารดา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เลขที่ 42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลตามกำหนดหรือไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอรับรางวัล ทางบริษัทถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป แต่หากรายชื่อสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอมอบรางวัลดังกล่าวให้สาธารณะกุศลต่อไป

5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนข้อมูลถูกต้อง และมีหลักฐานมาแสดงถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น และข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

6. สำหรับการจับชิ้นส่วน หากปรากฏชื่อผู้โชคดีท่านใดแล้ว ต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หากปรากฏการจับชื่อผู้โชคดีซ้ำ ผู้โชคดี1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

8. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าการรับรางวัลเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะทันที

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการรับแลกของรางวัล หากทางบริษัทฯมีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม

10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำ ชื่อ- นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดี

11. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล ที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทจัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

12. พนักงานและครอบครัวของบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

13. คำตัดสินของบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

14. ผู้ร่วมรายการถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต้นดังกล่าวทุกประการ

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-431-1786 หรือ www.quickzabb.com

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Tesco Lotus”

ของรางวัล ทองคำมูลค่า 10,000* บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) *ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก 1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลอรีอัล ปารีส เมคอัพ

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!